bunn-logo_V2 logo_v2

Høyeste verdi

Høyeste verdi er et system som gjør det enkelt for deg å velge kvalitet og pris på renhold.

Høyeste verdi er et praktisk hjelpemiddel til å finne ut hvilket tilbud som gir mest for pengene, og dermed er det økonomisk mest fordelaktige. Systemet sikrer krav til likebehandling av tilbydere og gjennomsiktighet i anskaffelsesprosessen, og passer like godt for offentlige som private innkjøp. Systemet baserer seg på en tre-trinns modell for tildeling av oppdrag og kontrakter.

Trinn 1 

Trinn 1 er å definere avvisningskriterier. Det gjelder på det stadiet der en leverandør eventuelt skal eller kan avvises fra deltakelse i videre konkurranse. For at leverandøren i det hele tatt skal være med i anbudskonkurransen, må gyldig skattattest, mva.-attest og HMS-erklæring være innlevert samt at de formelle kravene til konkurransen er overholdt. Et eksempel på slikt formalkrav er at tilbudet er levert innen fristen.

Trinn 2 

Trinn 2 er å definere kvalifikasjonskriterier. Dette er de krav som må være oppfylt for at leverandøren skal være ansett som skikket til å være med på anbudskonkurransen. I praksis dreier dette seg om ulike finansielle og økonomiske forhold samt krav teknisk kapasitet. Hvorvidt en leverandør er kvalifisert avgjøres ut fra vurdering av firmaattest, kredittvurdering, årsregnskap, referanser, kompetanse til nøkkelpersonell, HMS-, kvalitetssikring- og miljøstyringssystemer.

Trinn 3 

Trinn 3 er å bestemme forholdet mellom pris og kvalitet samt definerte tildelingskriterier. Hver bransje har utarbeidet egne lister over tildelingskriterier, og innkjøperen tildeler hver enkelt leverandør poeng etter hvor stor grad den enkelte leverandør oppfyller disse kriteriene.

Relevante tildelingskriterier for renhold er organisering av oppdraget, driftsløsninger, opplæring/kontraktsspesifikk kompetanse, oppfølging, håndtering av avvik og reklamasjoner, miljøtiltak, etc. NHO Service har utarbeidet et Excel-basert verktøy som regner ut de vektede poengsummene, og som til slutt regner ut en verdi for hver leverandør. Den leverandøren som får den høyeste verdien etter dette systemet, skal vinne konkurransen. Og det er ikke gitt at leverandøren med den laveste prisen har den høyeste verdien.

Finn leverandører
Kontakt oss